Cenník - SZITIMED s.r.o.

SZITIMED s.r.o.
Prejsť na obsah

ZOZNAM  ZDRAVOTNÝCH  VÝKONOV A SLUŽIEB
pri ktorých možno požadovať úhradu

v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 
Názov zdravotníckeho zariadenia: 
SZITIMED s.r.o., IČO: 44834624

Miesto výkonu činnosti: 
Hodská 373/38, 924 01  Galanta

 

V Galante dňa 01.04.2015


 A. Prehliadky a lekársky posudok 
výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe platných zákonných noriem)

 
KÓDNÁZOV POLOŽKYCENA
Z02.4
o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla
20,00 €
Z02.0
o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia (jasle, škôlka, ZŠ, SŠ, VŠ)
3,00 €
Z02.8
o zdravotnej spôsobilosti do tábora, školy v prírode, internát a iné
3,00 €
Z02.8
o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a podobne
15,00 €
Z02.8
o zdravotnej spôsobilosti pred prácou v zahraničí
15,00 €
Z02.8
o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz
5,00 €
Z02.7
vystavenie zdravotného preukazu
prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti
5,00 €

B. Výkony pre zamestnávateľa
posudzovanie spôsobilosti na prácu (na základe platných zákonných noriem)
KÓDNÁZOV POLOŽKYCENA
Z02.1
vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania
10,00 €
Z02.8
posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta
10,00 €

 
 C.  Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu 
KÓDNÁZOV POLOŽKYCENA
Z02.8
komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia, a podobne
3,00 €
Z02.8
nepovinné očkovanie
2,00 €
Z02.8
odber krvi na vlastnú žiadosť
5,00 €
Z02.9
vyšetrenie bez poistenia
20,00 €
Z02.9
kontrola bez poistenia
10,00 €
Z02.8
CRP vyšetrenie
5,00 €
Z02.8
iné laboratórne vyšetrenie v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast
5,00 €
Z02.9
návšteva v byte na žiadosť pacienta – cesta k pacientovi
10,00 €
Z02.9
návšteva v byte na žiadosť pacienta – komplexné vyšetrenie pacienta
20,00 €
Z02.9
návšteva v byte na žiadosť pacienta – kontrolné vyšetrenie pacienta
10,00 €


D.  Administratívne výkony
 
 
KÓDNÁZOV POLOŽKYCENA
Z02.7
vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely
5,00 €
Z02.8
výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta
10,00 €
Z02.8
duplikát tlačív pri strate OČR, receptu, storne OČR, opakované predvolanie na preventívnu prehliadku
2,00 €
Z02.8
duplikát očkovacieho preukazu
5,00 €
Z02.8
vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana
10,00 €
Z02.7
potvrdenie o pracovnej neschopnosti pre nezamestnaných občanov
3,00 €
Z02.7
vystavenie potvrdenia v cudzom jazyku
20,00 €


E. Výkony pre komerčné poisťovne
 
 
KÓDNÁZOV POLOŽKYCENA
Z02.6
správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne 
10,00 €
Posledná aktualizácia 12. 6. 2024
© Copyright • SZITIMED s.r.o. 2014 - 2024 • Všetky práva vyhradené • Webdesign D I F O ®

Návrat na obsah